guideubon

 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมายุ 5 รอบ

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ-พระเทพ-5-รอบ.jpg

เชิญชวนชาวอุบลราชธานี สวมใส่เสื้อสีม่วง ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ตลอดเดือนเมษายน 2558

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และความหมายด้วยแล้ว

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จึงขอเชิญชวน ดังนี้

ประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง

และขอเชิญชวนประชาชนแต่งการด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม

หากหน่วยงานหรือประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร. 02-2801640-1 ต่อ 123

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511