guideubon

 

นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ คว้า 5 รางวัล วิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย

วิศวกรรมโยธา-ชิงแชมป์ประเทศไทย-01.jpg

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อเสียงคว้า 5 รางวัล เวทีระดับชาติ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 2 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม 1 รางวัล  โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 25 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

วิศวกรรมโยธา-ชิงแชมป์ประเทศไทย-02.jpg

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ อาจารย์เกรียงไกร บุญใส เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ และประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้ 

วิศวกรรมโยธา-ชิงแชมป์ประเทศไทย-03.jpg

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก ประเภทสะพานเหล็กจำลอง 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท  สมาชิกทีมประกอบด้วย นายรังสิมันต์ พิมพ์บุญมา ชั้นปีที่ 4  นายธีระวัฒน์ หมู่ทอง ชั้นปีที่ 2 และ นางสาววิชุดา ปั้นทอง ชั้นปีที่ 2

สะพานเหล็กจำลอง-01.jpg

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก ประเภทสะพานไม้จำลอง 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวนันทิยา สิบภา ชั้นปีที่ 3   นายนัทวัตร โคตรบรรเทา ชั้นปีที่ 2 และนางสาวนภาลัย หลาบสุภา ชั้นปีที่ 2

รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ ทีมกันเกรา รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท ทีมนำเสนอประกอบด้วย นางสาวนันทิยา สิบภา ชั้นปีที่ 3   นายนัทวัตร โคตรบรรเทา ชั้นปีที่ 2 และนางสาวนภาลัย หลาบสุภา ชั้นปีที่ 2

วิศวกรรมโยธา-ชิงแชมป์ประเทศไทย-04.jpg

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมกันเกรา 1 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท สมาชิกประกอบด้วย นายพิพัฒน์พงศ์ แสงทวี ชั้นปีที่ 4 นางสาวเกตุแก้ว สาธรราษฎร์ ชั้นปีที่ 4 และนายสุภกร จรัสดำรงวัฒน์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมกันเกรา 2 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท สมาชิกประกอบด้วย นายธวัชชัย วันทาพรม ชั้นปีที่ 4 นายนิภาพร พวงผกา ชั้นปีที่ 4 และนายเจษฎา ชาวะหา ชั้นปีที่ 3

วิศวกรรมโยธา-ชิงแชมป์ประเทศไทย-05.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ในการบูรณาการร่วมกันของนักศึกษา ที่สามารถนำความรู้ในวิชาชีพที่เรียนมาใช้ในการทดสอบสถานการณ์จริงในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเกณฑ์การแข่งขันที่มาตรฐาน ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสดงความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพจนจนได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว