guideubon

 

5 องค์กร ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอุบลฯ

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น-อุบล-01.jpg

วันที่ 22กพ.62 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และมอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้กับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ สนง.สาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องประชุม 2 สสจ.อบ.

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น-อุบล-02.jpg

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจากผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก ได้ตระหนักและเห็นถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จึงเห็นควรร่วมมือกันขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตามบทบาทหน้าที่แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้วัยรุ่น มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม และมีทักษะชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นการคุ้มครองสิทธิวัยรุ่น ตาม พ.ร.บ. ได้แก่ 1) การตัดสินใจด้วยตนเอง 2) ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ 3) ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 4) ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม และ 5) ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ตามรายละเอียดต่อไปนี้

แม่วัยใส-ท้องก่อนวัย-01.jpg

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินกิจกรรม ให้วัยรุ่นเข้าถึงสิทธิภายใต้ พ.ร.บ. เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างต่อเนื่องทุกปี

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตลอดจนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างต่อเนื่องทุกปี

แม่วัยใส-ท้องก่อนวัย-03.jpg

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

1. จัดให้มีจํานวนสถานศึกษา อย่างน้อยอําเภอละ 1 แห่ง มีครูผู้สอนและให้การปรึกษาเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน ภายในปีการศึกษา 2562

2. จัดให้มีสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ หรือแม่วัยรุ่นที่คลอดบุตรแล้วหรือภายหลังการแท้ง ให้กลับไปศึกษาต่อหรือได้รับการศึกษาทางเลือก อย่างน้อย 1 แห่ง/จังหวัด ภายในปีการศึกษา 2562

แม่วัยใส-ท้องก่อนวัย-04.jpg

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

1. จัดให้มีสถานประกอบกิจการ/โรงงาน ต้นแบบด้านการจัดระบบบริการปรึกษา ข้อมูล ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีวัสดุอุปกรณ์การป้องกันการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีระบบส่งต่อเพื่อ ให้ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 แห่ง/จังหวัด ภายในปี 2562

2. จัดให้มีสถานประกอบกิจการ/โรงงาน ต้นแบบ ในการดูแลช่วยเหลือลูกจ้างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ให้สามารถทํางานได้ตามความต้องการและเหมาะสมตามศักยภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง/จังหวัด ภายในปี 2562

แม่วัยใส-ท้องก่อนวัย-06.jpg

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

1. สนับสนุนให้มี สภาเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับอําเภอ ด้านการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปีงบประมาณ 2562

2. สนับสนุนให้ทุกจังหวัด มีรูปแบบการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว ได้แก่ การจัดที่พักอาศัยและจัดหาครอบครัวทดแทน ในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง

แม่วัยใส-ท้องก่อนวัย-07.jpg

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1. มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน ในโรงพยาบาลทุกแห่ง

2. โรงพยาบาลมีระบบบริการเพื่อยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบ่งชี้ที่ปลอดภัย RSA (Referral System for
Safe Abortion) ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5 แห่ง/จังหวัด ( โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร)

3. กํากับให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด อย่างน้อย