guideubon

 

ม.อุบลฯ เจ้าภาพ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5”

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-01.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 601 ราย ได้โลหิต จำนวน 392 ยูนิต

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-02.jpg

กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” มีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกสถาบันการศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิด

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-05.jpg

นางสาวสุธาสินี ใจสมิทธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และผู้ที่สนใจร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เนื่องจากปัจจุบันสถิติของผู้บริจาคโลหิตมีน้อยลงแต่มีผู้ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาบริจาคโลหิตกันมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการในการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีมากขึ้น

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-04.jpg

นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับหน่วยงานหลายหน่วยงานในการร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวัด และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-06.jpg

สำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตยังเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังทรงเป็นอุปนายิกาสภากาชาดไทยอย่างที่ทราบโดยทั่วกัน และยังเป็นกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตตลอดปี 2561 ที่ช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย ในภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 คน และคาดว่าจะได้รับโลหิต จำนวน 10 ล้าน ซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-08.jpg

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-07.jpg

กยศ-รวมใจปันโลหิต-อุบล-03.jpg