guideubon

 

อุบลฯ กำหนดมาตรการผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง

เข้าอุบล-กักตัว14วัน-เว้นแต่-01.jpg

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องลงทะเบียน และกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเสียใหม่ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ที่ 10/2564 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 53 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราค จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัฒนครศรีธรรมราช จังทวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุตรศิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ

ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 53 จังหวัด ข้างต้น ต้องลงทะเบียน และกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine)  เว้นแต่ กรณีเป็นบุคคลที่ใด้ปฏิบัติตามมาตรการในข้อหนึ่งข้อใด ตังต่อไปนี้

1. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุต โดยให้มีการตรวจ Real-time PCR (RT-PCR) ทันที หากผลเป็นลบให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ หรือให้ทำงานที่ไม่สัมผัสกับคนอื่น หรือทำงานที่บ้าน

2. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกเหนือจากข้อ 1. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเป็นผู้ที่มีตำแหน่หน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราธานี โดยต้องมีการ Swab ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบ

3. ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นใด ที่มีความจำเป็นต้องเตินทางมาตรวจราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือจัตทำบริการสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องมีการ Swab ก่อนเข้าพื้นที่ส่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบ หากเกินระยะเวลา 72 ชั่วโมง ให้เข้าสู่มาตรการกักตัว และตรวจยืนยันเพิ่มเติม ตามมาตรการสาธารณสุขในสถานที่ ที่กำหนดเป็นการเฉพาะต่อไป และเมื่อจะออกจากพื้นที่ให้มีการ Swab อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

4. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือเข้ามาพักอาศัยในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว และมีความจำเป็นอื่นต้องขับรถ พร้อมคนขนส่งสินค้าผ่าน หรือมีเหตุพิเศษอื่น ๆ อาทิ ร่วมงานตามประเพณี และทางศาสนา งานศพ หรือมาตามหมายหรือคำสั่งของศาล โดยต้องมีการ Swab ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบ หากเกินระยะเวลา 72 ชั่วโมง ให้เข้าสู่มาตรการกักตัวและตรวจยืนยันเพิ่มเติม ตามมาตรการสาธารณสุขในสถานที่ที่กำหนดเป็นการเฉพาะต่อไป และเมื่อจะออกจากพื้นที่ให้มีการ Swab อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

5. ผู้ที่ได้รับวัคขืนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิต AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด และใด้แสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำอยู่ ณ จุดตรวจ ว่าเป็นผู้ใด้รับวัคซีนป้องกันโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด แล้วแต่กรณี

ให้บุคคลตังกล่าวข้างตัน ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และต้องลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยการ Scan QR Code "ไทยชนะ" และ "ฮักอุบล" หรือบันทึกข้อมูล ในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น ๆ จัดไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์กเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เข้าอุบล-กักตัว14วัน-เว้นแต่-02.jpg
เข้าอุบล-กักตัว14วัน-เว้นแต่-03.jpg
เข้าอุบล-กักตัว14วัน-เว้นแต่-04.jpg
เข้าอุบล-กักตัว14วัน-เว้นแต่-05.jpg