guideubon

 

นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ กวาด 5 รางวัล เวทีระดับชาติ แข่งขันสายงานวิศวกรรมโยธา

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-01.jpg

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ 4 รางวัล ในเวทีการแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจำนวน 25 สถาบัน รวม 65 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-02.jpg

ในส่วนของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์เกรียงไกร บุญใส อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 5 รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ซึ่งลงแข่งขันครั้งแรก สามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานฯ มาครอง ซึ่งรายการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลมาได้ 5 รางวัล ดังนี้

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-03.jpg

การแข่งขันโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-04.jpg

ประเภทสะพานเหล็กจำลอง

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายเกษมศาสตร์ ทองละเอียด นายวชิราวิทย์ วัชระเดชคุณากรณ์ นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-05.jpg

รางวัลรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวชิราวิทย์ วัชระเดชคุณากรณ์ นายเกษมศาสตร์ ทองละเอียด นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-09.jpg

ประเภทสะพานไม้จำลอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมกันเกรา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวพนิดา หินเทา นายสุภกร จรัสดำรงวัฒน์ นางสาวนันทิยา สืบภา
การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-07.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมกันเกรา 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายทรงพล เดชภูมี นายธวัชชัย วันทาพรม นางสาวนิภาพร พวงผกา

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-06.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมกันเกรา 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวิศวชิต สมหอม นายพิพัฒน์พงศ์ แสงทวี นางสาวเกตุแก้ว สาธรราษฎร์

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-08.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์และนักศึกษาที่สามารถใช้ทักษะวิชาด้านวิศวกรรมโยธา ได้อย่างเต็มศักยภาพ บูรณาการการเรียนรู้ วางแผนวิเคราะห์ ทดสอบและปรับแก้ไขก่อนแข่งขัน สิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้รับนอกจากรางวัลคือประสบการณ์ตรง ซึ่งนักศึกษาสามารถนำมาปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ในการเข้าแข่งขันในครั้งต่อไป

วิศวะ-อุบล-สะพานไม้และเหล็กจำลอง-10.jpg

ในรอบปีการศึกษา 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยังมีรางวัลระดับชาติ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย แสดงออกถึงศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนำไปสู่ความภาคภูมิใจในบัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ / ภาพ