guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดใกล้หลักพัน อุบลฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม บ้านยางน้อย

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-01.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ให้เพียงพอต่อการรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง รวมทั้งรับการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการคงที่แล้ว และส่งตัวมาจากโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันการเตรียมโรงพยาบาลและจำนวนเตียงรับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายการดูแลคนอุบลราชธานีที่ติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้สโลแกน “คนอุบลฯไม่ทอดทิ้งกัน” ให้รับการรักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่เป็นคนอุบลราชธานีและอยู่ต่างถิ่น ไม่มีเตียงว่างและไม่มีโรงพยาบาลว่างรับการรักษาเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ทั่วประเทศมีจำนวนสูงขึ้น สามารถติดต่อขอกลับมารับการรักษาในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านศูนย์ประสานการรับผู้ป่วยกลับและจัดหาโรงพยาบาลรองรับในพื้นที่จังหวัด ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานีสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว

วันนี้จึงมีการเปิดโรงพยาบาลสนามยางน้อยขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,000 เตียง มีการบริหารจัดการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้งอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับโรงพยาบาลสนาม ด้านสถานที่ปฏิบัติงานและที่พัก ยาและเวชภัณฑ์ ระบบการดูแลผู้ป่วยและส่งต่อ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่ร่วมบริจาคทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่ทุกวิชาชีพ ที่หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-03.jpg

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ (7 ก.ค.64) พบผู้ป่วยรายใหม่ 78 ราย รวมยอดผู้ป่วยโควิดสะสมมากถึง 811 ราย กำลังรักษาตัว 414 ราย รักษาหายแล้ว 392 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 5 ราย

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-04.jpg

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีแผนในการรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ปี ซึ่งในปี 2564 มีแผนในการรองรับการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ไว้ 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 : จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วย จำนวน 1 - 8 ราย ใช้ห้อง AIIR/ Modify AIIR/ ห้องแยกเดี่ยว/ Cohort Ward ในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี,

ระดับ 2 : จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วยฯ เป็นกลุ่มก้อน > 8 ราย ในพื้นที่เดียวกัน เปิดดำเนินการโรงพยาบาลเฉพาะกิจ 7 แห่ง (โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก, โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์, โรงพยาบาลนาตาล, โรงพยาบาลนาเยีย, โรงพยาบาลดอนมดแดง โรงพยาบาลตาลสุม และโรงพยาบาลสนามแจระแม ) ,

ระดับ 3 :จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 200 ราย มีแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามยางน้อย ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-05.jpg

นายแพทย์สุวิทย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ การเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการขยายการให้การรักษาพยาบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกันโรคระบาดของสามารถจัดระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล รองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน ให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงรวมทั้งดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการคงที่แล้ว และส่งตัวมาจากโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-06.jpg

เปิดโรงพยาบาลสนาม-บ้านยางน้อย-07.jpg