guideubon

 

อุบลฯ ปลดล็อคร้านสะดวกซื้อ เปิดขายได้ตามเวลาปกติ

ร้านสะดวกซื้อ-โควิด19-01.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 27352/2564 ให้ร้านสะดวกซื้อเปิดตำเนินการได้ตามเวลาปกติ

ตามที่มีอนุสนธิคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 20258/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 30 เมษายน  2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย แต่มีแนวโน้มที่ตีขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้ร้านสะดวกซื้อเปิดตำเนินการได้ตามเวลาปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 20258/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทุกประการ 

ร้านอาหาร-ปิดแอร์-02.jpg