guideubon

 

มวลน้ำเค็มจากแม่น้ำชีได้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่หาดคูเดื่อแล้ว

มวลน้ำเค็ม-แม่น้ำชี-แม่น้ำมูล-01.jpg

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี กล่าวว่า ด้วยปัจจุบัน มวลน้ำเค็มได้ไหลมาจากพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และไหลผ่านเข้าสู่แม่น้ำชี จังหวัดยโสธร ส่งผลทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำชี มีค่าคลอไรด์เกินค่ามาตรฐาน (ค่าคลอไรด์ตามมาตรฐานคือ 250 มิลลิกรัม/ลิตร) หากมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐานในน้ำประปา รสชาติของน้ำจะเปลี่ยน แต่ไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

และขณะนี้ มวลน้ำเค็มจากแม่น้ำชี ได้ไหลลงสู่แม่น้ำมูล และส่วนหน้าไหลถึงหาดคูเดื่อ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (6 มิถุนายน 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ยังไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำแต่อย่างใด อาจจะทำให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา และการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มวลน้ำเค็ม-แม่น้ำชี-แม่น้ำมูล-02.jpg