guideubon

 

อุบลฯ จัดงานครบรอบปีที่ 50 วันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 พันเอก โกศล  กิจกุลธนันต์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ไหว้สิ่งศักดิ์ของหน่วย เนื่องในวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ครอบรอบปีที่ 50 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่และกำลังพลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2508 ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก รัฐบาล และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การส่งเสริมและพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเน้นหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหลักที่มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511