guideubon

 

อุบลฯ ควบคุมร้านขายของชำ ร้านโชว์ห่วย เปิดตี 5 ปิด 4 ทุ่ม

COVID-19-ปิดร้านชำ-01.jpg

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีพบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายอำเภอ และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ ร้านขายของชำ ร้านค้าทั่วไป ร้านโชว์ห่วย และร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยกำหนดเงื่อนไขให้เปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. เว้นแต่ สินค้าอันจำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

ข้อ 2 สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ให้บุคคตาม (2) ลังมือต้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(4) ให้บุคคลตาม (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

COVID-19-ปิดร้านชำ-03.jpg