guideubon

 

อุบลฯ กำหนดเวลาให้บริการสถานีบริการน้ำมัน เปิดตี 5 ปิด 4 ทุ่ม

ปั้มน้ำมัน-สถานีบริการน้ำมัน-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าชปีโตรเลียมเหลว (LPG) และ สถานีบริการก๊าชธรรมชาติ (NGV)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มิให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงกำหนดระยะเวลาเปิด -ปิด การให้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซโตรเลียมเหลว (LPG) และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดังนี้

- เปิดให้บริการ เวลา 05.00 นาฬิกา
- ปิดให้บริการ เวลา 22.00 นาฬิกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

ปั้มน้ำมัน-สถานีบริการน้ำมัน-02.jpg