guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564

ดนตรี-อว-เทิดพระเกียรติ-01.jpg

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 “ดุริยวาทิตสถิตไว้เป็นเฉลิม” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเฮือนกำนัน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การดำเนินงานครั้งนี้ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาในสังกัด จัดงาน ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 “ดุริยวาทิตสถิตไว้เป็นเฉลิม” ครั้งนี้ขึ้น

ดนตรี-อว-เทิดพระเกียรติ-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มาชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป พร้อมร่วมกันจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดนตรี-อว-เทิดพระเกียรติ-03.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า สำหรับการจัดแสดงดนตรีในครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงประกอบบทเพลงต่าง ๆ โดยวงโปงลาง วงแจ๊ส วงดนตรีไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขับสรภัญญะ พระพุทธธรรมราชา และ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน การฟ้อนลำภูไทเฉลิมพระเกียรติ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และวงบิ๊กแบนด์ ของคณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ดนตรี-อว-เทิดพระเกียรติ-04.jpg

ดนตรี-อว-เทิดพระเกียรติ-05.jpg

ดนตรี-อว-เทิดพระเกียรติ-06.jpg