guideubon

 

ม.อุบลฯ กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-01.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จัดโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-02.jpg

โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 400 คน ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-03.jpg

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงกิจกรรมโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ล้างถนนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ถึงชุมชนบ้านศรีไค ทั้ง 2 ฝั่งถนน

กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาด ล้างถนน เส้นทางหน้ามหาวิทยาลัย ถึงชุมชนบ้านธาตุ

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ 3 ทำความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้อีกด้วย

ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-04.jpg

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-05.jpg

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-06.jpg

จิตอาสา-วันพ่อแห่งชาติ-07.jpg