guideubon

 

5 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์เมืองอุบล เจ็บ 19 ผู้เสียชีวิต 7 ราย

สงกรานต์-อุบัติเหตุ-016.jpg

วันที่ 16 เมษายน 2559 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 เม.ย. 2559 มีอุบัติเหตุ 6 ครั้งพื้นที่ อ.เดชอุดม 1 ครั้ง, อ.สำโรง 1 ครั้ง, อ.ดอนมดแดง 1 ครั้ง, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ครั้ง และ อ.น้ำยืน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน เป็นผู้ชาย 4 (อ.เดชอุดม 1 คน,อ.พิบูลมังสาหาร 2 คน, อ.น้ำยืน 1 คน) และมีผู้เสียชีวิต 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน (อ.เดชอุดม ญ 1,อ.สำโรง ช 1,ดอนมดแดง ช 1)

สำหรับสถิติสะสม ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.2559 (รวม 5 วัน) พื้นที่จังอุบลราชธานีเกิดอุบัติเหตุ 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 19 ราย ผู้เสียชีวิต 7 ราย ที่ประชุมฯ วันนี้ มีข้อสั่งการเพิ่มประชาสัมพันธ์ เส้นทางการเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน 119