guideubon

 

เริ่มแล้ว งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ 5-14 ก.พ.59

เกษตรอีสานใต้-อุบล-08.jpg

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ปีพุทธศักราช 2559” ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน”  ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

เกษตรอีสานใต้-อุบล-09.jpg

การจัดงานเกษตรอีสานใต้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการดำรงชีพอย่างแท้จริงของประชากรโลก สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2559 การรวมตัวของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว ประเทศไทยเปรียบเสมือนศูนย์กลางการผลิตอาหารทางการเกษตรในภูมิภาคนี้ ประกอบกับแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ได้รับการตอบสนองเป็นแบบอย่างและแนวทางที่ถูกต้อง สามารถนำให้ประชากรที่ยังมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต้องได้รับการช่วยเหลือให้มีโอกาสยกระดับความเป็ยอยู่ที่ดีขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจนถึงระดับองค์การสหประชาชาติ

เกษตรอีสานใต้-อุบล-10.jpg

สำหรับการจัดงานปีนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานให้แก่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกที่นำเสนออาหารและยาบำรุงสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เกษตรอีสานใต้-อุบล-11.jpg

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้มีบรรยากาศแห่งความสุข จึงได้มีการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกภูมิภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น

 เกษตรอีสานใต้-อุบล-13.jpg

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ปีพุทธศักราช 2559” ครั้งนี้ และทราบว่าทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดกำหนดจัดงานเช่นนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งทุกปีก็จะน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ถือปฏิบัติจนสามารถยกระดับการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี และเป็นนโยบายหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเร่งรัด จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งในการน้อมนำเอาแนวพระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้ มาเผยแพร่สู่มิตรประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างภารกิจความเป็นหนึ่งเดียวต่อประชาชาติอาเซียนเท่านั้น หากแต่จักเป็นการแบ่งปันความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่ง

เกษตรอีสานใต้-อุบล-12.jpg

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สำหรับปีนี้ ประเทศของเราประสบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงในรอบหลายปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย เรากำลังระดมสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศโดยมอบให้กรมชลประทาน สำนักงานฝนหลวง กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร และขอให้พี่น้องเกษตรกรให้ความร่วมมือ ลดพื้นที่ทำนา ช่วยการบริหารจัดการน้ำ และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย และเราจะเร่งใช้ทรัพยากรทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งของประเทศในปีนี้ รวมทั้งปัญหาราคายางพาราตกต่ำนั้น รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการเปิดจุดรับซื้อทั่วประเทศแล้ว เรายังขอความร่วมมือให้กระทรวงต่างๆ ช่วยซื้อยางไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดอุปสงค์เพิ่มขึ้น จึงจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีแนวโน้มให้ราคายางมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ได้เร่งรัดให้มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเจาะลึกถึงศักยภาพทุกระดับ ได้เดินหน้านโยบายลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการผลิตในรูปแบบใหม่ และพยายามแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแล และให้ความสำคัญของการส่งเสริมงานวิจัยของทุกฝ่ายให้มองไปที่การจัดโซนนิ่งการเกษตรและความเหมาะสมของแหล่งน้ำ รวมทั้งกระตุ้นให้สหกรณ์และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรให้มากขึ้นอีกด้วย