guideubon

 

อุบัติเหตุ สงกรานต์อุบล 5 วัน ตาย 10 เจ็บ 15 ไร้อุบัติเหตุ 13 อำเภอ

อุบัติเหตุ-สงกรานต์อุบล-01.jpg

วันที่ 16 เมษายน 2561 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน.อบ.) ขอสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สถิติสะสม 5 วัน (วันที่ 11-15 เม.ย. 2561) ดังนี้ 

- อุบัติเหตุ รวม 20 ครั้ง (ในพื้นที่ 12 อำเภอ)
- บาดเจ็บ รวม 15 ราย (ช 11/ญ4)
- เสียชีวิต รวม 10 ราย (ช 8/ญ2)

ข้อมูลพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุ

1 เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้งในพื้นที่ 12 อำเภอ ดังนี้
1) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ
2) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ
3) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ได้แก่ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
4) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอโขงเจียม, อำเภอดอนมดแดง อำเภอนาจะหลวย, อำเภอน้ำขุ่น และ อำเภอทุ่งศรีอุดม

2 อำเภอที่ยังไม่มีอุบัติเหตุเลย 13 อำเภอ ได้แก่
1) อำเภอตระการพืชผล
2) อำเภอเขื่องใน
3) อำเภอศรีเมืองใหม่
4) อำเภอกุดข้าวปุ้น
5) อำเภอเขมราฐ
6) อำเภอโพธิไทร
7) อำเภอน้ำยืน
8) อำเภอตาลสุม
9) อำเภอสำโรง
10) อำเภอสิรินธร
11) อำเภอนาตาล
12) อำเภอนาเยีย
13) อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ข้อมูลการบาดเจ็บ รวมจำนวน 15 คน (ช11/ญ4) ดังนี้
- อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบุณฑริก
อำเภอละ 3 คน
- รองลงมา จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอละ 2 คน
และ อำเภอดอนมดแดง อำเภอนาจะหลวย อำเภอโขงเจียม และอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอละ 1 คน

ข้อมูลการเสียชีวิต จำนวน 10 ราย (ชาย8/ญ2)
- อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม และอำเภอบุณฑริก อำเภอละ 2 ราย
- รองลงมา จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอละ 1 คน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก คือ เมาสุรา ขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์

ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ คือ ถนนทางหลวง 11 ครั้ง ถนนทางหลวงชนบท จำนวน 4 ครั้ง ถนน อบต. 4 ครั้ง ถนนเทศบาล 1 ครั้ง