guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดตลาดชุมชนหนองหอ พัฒนาสวนสาธารณะ

ตลาดชุมชน-หนองหอ-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชาวบ้านตำบลบุ่งหวาย และหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมพัฒนาพื้นสวนสาธารณะหนองหอ ยกระดับรายได้ของชุมชน โดยเปิดตลาดชุมชนหนองหอ จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของฝาก ของที่ระลึก

ตลาดชุมชน-หนองหอ-02.jpg

นอกจากนี้ ยังเป็นจุดพักรถและสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอวารินชำราบ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ทดลองเปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเลือกซื้อสินค้าชุมชนอย่างคึกคัก

โอกาสนี้ นายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมชมและซื้อสินค้าชุมชน ซึ่งมี อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวหน้าโครงการฯ นำชมตลาดครั้งนี้

อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยมุ่งหวังในการสร้างโอกาส ในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตลาดชุมชน-หนองหอ-03.jpg

ซึ่งสวนสาธารณะหนองหอ ต.บุ่งหวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของตำบล ติดกับทางหลวงหมายเลข 226 เป็นทางเชื่อมไปจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อทำให้เกิดตลาดชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จำหน่ายสินค้าชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวได้ สินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่าย อาทิ สินค้าเกษตรพืชผักสวนครัว ผลไม้ท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น ด้านหลังตลาดมีสระน้ำสาธารณะ จุดชมวิวถ่ายภาพ และสถานที่ออกกำลังกาย เดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นได้ เช่น นาบัวตำบล ท่าลาด วัดป่านานาชาติ วัดหนองป่าพง เป็นต้น

การเปิด ตลาดชุมชนหนองหอ จึงสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนช่วยทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีโอกาสการเพิ่มรายได้  ทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง ได้ทราบถึงการมีอยู่ของตลาดชุมชนซึ่งเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจับจ่ายสินค้า  อันเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนในชุมชน

ขอเชิญชวน ผู้สนใจแวะเยี่ยมชม ตลาดชุมชนหนองหอ ณ สวนสาธารณะหนองหอ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดทำการทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ“ตลาดชุมชนหนองหอ”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ตลาดชุมชน-หนองหอ-04.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-05.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-06.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-07.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-08.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-09.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-10.jpg

ตลาดชุมชน-หนองหอ-11.jpg