guideubon

 

เกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 49,500 บาท

เงินช่วยน้ำท่วม-จ่ายตามจริง-01.jpg

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 115.10 ม.รทก. หรือระดับ 10.10 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.16 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 3.10 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 4,390 ลบ.ม./วินาที

ศูนย์รับบริจาคจังหวัดอุบลราชธานี มีสิ่งของรับบริจาคมากพอสมควร ได้จัดแบ่งเป็นชุดๆ พร้อมอาหารปรุงสุกโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำส่งจุดอพยพ และแจกจ่ายผู้ที่อยู่ในบ้านที่น้ำท่วม ให้ทั่วถึงเพียงพอ หากต้องการถุงยังชีพสามารถแจ้งผู้นำชุมชน อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเพิ่มเติมได้ หรือบริจาคได้ที่ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร  045-344675-7

เทศบาลนครอุบลราชธานี บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ อาทิ ที่นอน โซฟา ตู้ โต๊ะ เตียง หรือขยะที่เกิดจากน้ำท่วม หากต้องการทิ้ง!! ติดต่อได้ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 045-246061-3 ต่อ 193 

เงินช่วยน้ำท่วม-จ่ายตามจริง-02.jpg

การสำรวจความเสียหายและการชดเชยความเสียหาย ใช้วงเงินงบประมาณ หลักๆอยู่ 2 ส่วน คือ งบประมาณของท้องถิ่น โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2565 และหากงบประมาณไม่เพียงพอ จะใช้เงินทดลองราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี พ.ศ.2562 ประกอบหลักเกณฑ์ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

โดยเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และความเสียหายโดยประเมินการชดเชยความเสียหาย มูลค่าจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีการประเมินราคาตามหลักกณฑ์ของพาณิชย์ ราคากลาง และการสอบราคา ของความเสียหายที่เกิดความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 49,500 บาท

เงินช่วยน้ำท่วม-จ่ายตามจริง-03.jpg

จากการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีมติที่ประชุมในเบื้องต้นถึงแนวทางการเปิด-ปิดเขื่อน การเปิดประตูระบายน้ำ โดยพิจารณาระดับน้ำ การเก็บกักน้ำ ระบายน้ำของสถานีที่อยู่ตอนบน และอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมถึงการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากน้ำที่มาจากน้ำฝน และให้คงระดับน้ำต่างๆไว้ ไม่เกิน 107 ม.รทก. ซึ่งจะทำให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ และมีการเปิดระบายน้ำตามสถานการณ์

ส่วนการปิดประตูระบายน้ำ ระดับน้ำถึงระดับตลิ่ง 112 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ที่สถานี M7 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิรินธร พิจารณาควบคุมการระบาย โดยให้ระดับน้ำที่สถานที่ M๗ ลดลงไม่เกิน 50 ซม.ต่อวัน เพื่อป้องกันผลกระทบกับตลิ่งที่อาจจะเกิดการสไลด์หรือทรุดตัว ทำให้ตลิ่งพัง หรือสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นของประชาชนหรือของรัฐได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทาน การประปา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากน้ำทางตอนบน ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะต้องระบายหรือควบคุม เพื่อเป็นการควบคุมการระบายไม่ให้เกิดผลกระทบจากทุกภาคส่วน และเป็นการแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ซึ่งในส่วนรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ จะมีการแจ้งกับพี่น้องประชาชนเป็นระยะ

การคงระดับแม่น้ำมูลสะพานเสรีฯไว้ที่ 107 ม.รทก.สำหรับการประปาในพื้นที่ จะมีเรื่องของสถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย และอ่างเก็บน้ำ แหล่งเก็บน้ำ ซึ่งยังสามารถผลิตได้ แต่จะมีผลกับค่าน้ำในแหล่งน้ำหลัก หากมีระดับน้ำลดลงมาก น้ำในน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดินที่เป็นอ่างเก็บน้ำ ก็จะลดลงตามลำดับ ดังนั้นการดำเนินการเก็บที่ 107 ม.รทก. จะมีผลอยู่บ้าง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ส่วนราชการ จะมีการติดตามผลกระทบ และจะนำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุม เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เงินช่วยน้ำท่วม-จ่ายตามจริง-04.jpg