guideubon

 

อุบลฯ สั่งปิดฟิตเนส โต๊ะสนุกเกอร์ ตลาดนัดโค กระบือ ป้องกันโควิด

ปิดฟิตเนส-โต๊ะสนุกเกอร์-01.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดร็ว และสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้

จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้ง การระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วคราว ได้แก่

1. สถานออกกำลังกายฟิตเนสทุกแห่ง
2. โต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง
3. ตลาดนัดโค กระบือ ทุกแห่ง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ปิดฟิตเนส-โต๊ะสนุกเกอร์-02.jpg