guideubon

 

พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระปัญญาวชิรโมลี วัดป่าศรีแสงธรรม

พระปัญญาวชิรโมลี-01.jpg

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระปัญญาวชิรโมลี ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระปัญญาวชิรโมลี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2564

พระปัญญาวชิรโมลี-03.jpg

พระปัญญาวชิรโมลี (พระครูวิมลปัญญาคุณ) นามเดิม นพพร สู่เสน ฉายา ธีระปัญโญ พรรษา 25 อายุ 48 ปี เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าเป็น "พระนักพัฒนา" จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม หรือ “โรงเรียนเสียดายแดด” เพราะท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน และสร้างระบบ Smart Farm, รถเข็นนอนนา (สถานีไฟฟ้าเคลื่อน), บ้านกินแดด, รถไฟฟ้า Ev Car จากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น จนทำให้ลูกศิษย์บางคนตั้งฉายาให้ท่านทั้ง “พระเสียดายแดด” และ “พระครูโซลาร์เซลล์

นอกจากเรื่องพลังงานแล้วยังนำความรู้ทางการเกษตรมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ 20 ไร่ ของวัดป่าศรีแสงธรรม นั้น มีพื้นที่แปลงนา เพื่อให้โรงเรียนศรีแสงธรรม ใช้เป็นแปลงนาสาธิตให้นักเรียนรู้จักวิชาดำนาและเกี่ยวข้าวเอง จนได้ผลผลิตข้าวเปลือกมาเป็นอาหารกลางวัน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแปลงสาธิตโคก หนอง นา และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่า ‘’โครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มาสนับสนุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชื่อ ศาลาปฏิบัติธรรมโคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดบวรพุทธศาสนาด้วย

วัดป่าศรีแสงธรรมและโรงเรียนศรีแสงธรรม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถาบันการศึกษาที่มีวิวัฒนาการทางการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาบันที่มีโครงสร้างและหน้าที่เกื้อกูลให้เกิดภารกิจแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดปัญหาความอดอยากหิวโหย หรืออาจกล่าวได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์และผลผลิตทั้งรูปธรรมและนำมาทำจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและแก่สังคมในทุกมิติ

พระปัญญาวชิรโมลี-02.jpg

จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนศรีแสงธรรม มีวัดป่าศรีแสงธรรมเป็นสถาบันหลักของการพัฒนาที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน ดังที่หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานและประสานเครือข่ายความร่วมมือ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรชุมชน ต่างได้นำแนวทางของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการพัฒนาคนโดยมีแบบแผนการปรับปรุงกายภาพของครัวเรือนไทยในชนบทให้เป็นผู้บริหารจัดการที่ดีและเป็นผู้ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิด ’’ชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง’’ ในด้านพลังงานและสามารถลดปัญหาของชุมชนในทุกๆ ด้านส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มีระบบการบริการจัดการพลังงานที่ทันสมัยต่อไปจะเป็นต้นแบบด้านพลังงานของประเทศในหลายงานวิจัย

พระปัญญาวชิรโมลี-04.jpg

ทั้งนี้ วัดป่าศรีแสงธรรม ยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา จำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 100 คน ได้เริ่มทำการฝึกอบรมตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันจัดฝึกอบรมไปแล้ว 9 รุ่น คงเหลือที่รอการดำเนินการฝึกอบรมอยู่ 2 รุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีระยะเวลา 5 วัน 4 คืน และมีฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย 1)ฐานคนมีไฟ 2)ฐานคนมีน้ำยา 3)ฐานคนเอาถ่าน 4)ฐานรักษ์แม่ธรณี 5)ฐานรักษ์แม่โพสพ 6)ฐานคนรักษ์สุขภาพ 7)ฐานคนรักษ์ดิน 8)ฐานคนรักษ์ป่า 9)ฐานคนรักษ์น้ำ 10)ฐานคันนาทองคำ