guideubon

 

อุบลฯ ประกาศ ทุกพื้นที่อำเภอ/ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด-อุบล-01.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทุกพื้นที่อำเภอ และตำบลของจังหวัดอุบลราชธานี เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสโรคมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ทุกพื้นที่อำเภอ และตำบลของจังหวัดอุบลราชธานี เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด-อุบล-03.jpg

สำหรับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) มีดังนี้

1. ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ
2. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน
3. บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหนายและดื่มสุราในร้าน)
4. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการ 04.00-23.00 น.
5. ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ
6. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
7. สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
8. สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด
9. สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม/ผู้เล่น

พื้นที่ควบคุมสูงสุด-อุบล-02.jpg