guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 483 ราย คลัสเตอร์งานบวชทะลุร้อย

เสียชีวิต4ราย-โควิด483-01.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 483 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 34 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 449 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 13,883 ราย รักษาหายสะสม 10,240 ราย กำลังรักษา 3,614 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 29 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

เสียชีวิต4ราย-โควิด483-02.jpg

ผู้ป่วยรายใหม่ อายุต่ำกว่า 12 ปี 87 ราย 
ไม่เคยได้รับวัคซีน 58 ราย
และผู้ป่วยมีประวัติการรับวัคซีน ดังนี้
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 27 ราย
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 241 ราย
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 58 ราย
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 12 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 121 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 คน อยู่ระหว่างกักตัว 166 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 108 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 150 คน กักตัว 138 คน

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย รวมผู้ป่วย 102 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 240 คน อยู่ระหว่างกักตัว 240 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย รวมผู้ป่วย 55 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

สองคอน-เหล่างาม-โควิด483-01.jpg

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 46 คน อยู่ระหว่างกักตัว 46 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 25 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 212 คน อยู่ระหว่างกักตัว 212 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 43 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 143 คน

คลัสเตอร์บ้านแพงใต้ ม.9 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 58 ปี เป็นแม่ค้าตลาดวารินฯ (ขายผัก) สัมผัสคนในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 90 คน อยู่ระหว่างกักตัว 90 คน

คลัสเตอร์ ต.โพนงาม (ม.1,8,9,13) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี มีประวัติเฝ้าพ่อป่วยที่ รพร.เดชอุดม กลัมาสัมผัสญาติ ครอบครัวในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 26 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ ครอบครัว ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 26 คน อยู่ระหว่างกักตัว 26 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 67 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนไฮตาก - ชุมชน ม.7 ต.แก้ง อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นนักเรียนชาย 1 ราย มาจากพื้นที่ อ.ทุ่งศรีอุดม สัมผัสเพื่อนในห้องเรียน ญาติป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 150 คน อยู่ระหว่างกักตัว 150 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 143 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า) อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

คลัสเตอร์ ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ เพื่อน/ เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 30 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 67 คน อยู่ระหว่างกักตัว 67 คน

เสียชีวิต4ราย-โควิด483-03.jpg

เสียชีวิต4ราย-โควิด483-04.jpg