guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 530 ราย ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 89 คน

โควิดอุบลเพิ่ม530ราย-01.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 530 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 33 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 497 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 14,405 ราย รักษาหายสะสม 10,473 ราย กำลังรักษา 3,903 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 29 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

โควิดอุบลเพิ่ม530ราย-02.jpg

ผู้ป่วยรายใหม่ อายุต่ำกว่า 12 ปี 89 ราย 
ไม่เคยได้รับวัคซีน 63 ราย
และผู้ป่วยมีประวัติการรับวัคซีน ดังนี้
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 16 ราย
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 280 ราย
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 79 ราย
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 3 ราย

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 37 ราย รวมผู้ป่วย 139 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 350 คน อยู่ระหว่างกักตัว 350 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 39 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 265 คน อยู่ระหว่างกักตัว 265 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 115 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 155 คน กักตัว 143 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 133 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 คน อยู่ระหว่างกักตัว 163 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 60 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 46 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 143 คน

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 46 คน อยู่ระหว่างกักตัว 46 คน

คลัสเตอร์ ต.โพนงาม (ม.1,8,9,13) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี มีประวัติเฝ้าพ่อป่วยที่ รพร.เดชอุดม กลัมาสัมผัสญาติ ครอบครัวในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ ครอบครัว ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 คน อยู่ระหว่างกักตัว 28 คน

คลัสเตอร์ ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ เพื่อน/ เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 67 คน อยู่ระหว่างกักตัว 67 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 144 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า) อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น นร. อายุ 16 ปี 2 ราย เข้ามาใน อ.เมืองอุบลฯ ไปห้างสรรพสินค้า กลับไปตรวจพบเชื้อ ตรวจผู้สัมผัสในห้องเรียน/เพื่อน พบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 25 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 120 คนอยู่ระหว่างกักตัว 120 คน

คลัสเตอร์บ้านแซ (ครอบครัว) ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 57 ปี สัมผัสผู้ป่วยจาก อ.กุดข้าวปุ้น ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน พบคนในครอบครัว/ญาติ ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นนักเรียน/ นักกีฬา/ บุคลาการในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 64 คน อยู่ระหว่างกักตัว 64 คน

โควิดอุบลเพิ่ม530ราย-03.jpg

โควิดอุบลเพิ่ม530ราย-04.jpg