guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 482 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ วัด โรงเรียน

วัด-โรงเรียน-โควิด482คน-01.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 482 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 39 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 443 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 14,855 ราย รักษาหายสะสม 10,576 ราย กำลังรักษา 4,249 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 30 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 11 ราย

วัด-โรงเรียน-โควิด482คน-02.jpg

ผู้ป่วยรายใหม่ อายุต่ำกว่า 12 ปี 90 ราย 
ไม่เคยได้รับวัคซีน 45 ราย
และผู้ป่วยมีประวัติการรับวัคซีน ดังนี้
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 14 ราย
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 242 ราย
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 76 ราย
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 15 ราย

คลัสเตอร์วัดบ้านดงบัง ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นสามเณร จำนวน 3 รูป ในโรงเรียนวัดดงบังอาทรกิจวิทยา มีอาการป่วย มีไข้ ปวดตามร่างกาย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนสามเณร/ พระ/ ครู/ ประชาชนที่มาร่วมทำบุญวันมาฆะบูชา วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย เป็น พระ/ เณร/ ฆราวาส 21 และผู้มาทำบุญ 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 19 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 13 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็นนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันกับเพื่อน ค้นหาเชิงรุกในโรงเรียน ตรวจเพื่อน-ครู พบเชื้อเพิ่ม 15 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 15 ราย เป็นกลุ่มครอบครัว/ ญาติ และเพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 55 คน อยู่ระหว่างกักตัว 55 คน

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 149 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 371 คน อยู่ระหว่างกักตัว 371 คน

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 46 คน อยู่ระหว่างกักตัว 46 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 43 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 265 คน อยู่ระหว่างกักตัว 265 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 144 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างกักตัว 165 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 121 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 167 คน กักตัว 146 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 64 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 79 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 186 คน กักตัว 186 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 53 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 60 คน อยู่ระหว่างกักตัว 17 คน

วัด-โรงเรียน-โควิด482คน-03.jpg

วัด-โรงเรียน-โควิด482คน-04.jpg