guideubon

 

นายก อบจ.อุบลราชธานี แถลงนโยบายต่อสภาฯ

นายก-อบจ-แถลงนโยบาย-01.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี

โดยการแถลงนโยบาย ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับจากนี้ มีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครองการนำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ด้านการเกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ประชาชนจะต้องเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนโยบายด้านการฟื้นฟูพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ในทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม โดยจะดำเนินการในเรื่องปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเร่งด่วน

นอกจากนี้ นายก อบจ. อุบลราชธานี ได้เตรียม จัดโครงการ อบจ.สัญจร” เพื่อลงพื้นที่พบประชาชนต่อไป

นายก-อบจ-แถลงนโยบาย-02.jpg

นายก-อบจ-แถลงนโยบาย-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511