guideubon

 

เปิดตลาด “น้ำโจ๊กสุขใจ” สวนสาธารณะน้ำโจ๊ก อำเภอวารินฯ

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ ปลัดอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดตลาด “น้ำโจ๊กสุขใจ” ณ สวนสาธารณะน้ำโจ๊ก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ หัวหน้าโครงการและทีมคณะวิจัยฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การวิจัยและเปิดตลาดครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงสถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ในการศึกษาสถานการณ์ สถานภาพของการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะน้ำโจ้ก และเพื่อค้นหารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะน้ำโจ้ก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมในการรองรับสังคมสูงวัย

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-02.jpg

ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ หัวหน้าโครงการและทีมคณะวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ ต้องการศึกษาถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกา แนวทางของการใช้ประโยชน์เพื่อนำคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน จุดเด่นของวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่มวัย และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

การทดลองเปิดตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเมืองวารินชำราบ มีการคัดเลือกตัวแทนของทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมาเป็นคณะกรรมการตลาด เพื่อร่วมกันกำหนดกฎกติกาการบริหารจัดการตลาด มีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกร้านค้าที่จะมาร่วมจำหน่ายสินค้าของชุมชน ประมาณกว่า 50 ร้านค้า โดยกำหนดร่วมกันและทดลองเปิดตลาดทั้งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุด คือทุกวันพุธและวันอาทิตย์

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-03.jpg

โดยครั้งที่ 1 ทดลองเปิดในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะนักวิจัยจะนำผลที่ได้จากการทดลองเปิดตลาดมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และหวังว่าเมื่องานวิจัยปิดเล่มลง ชุมชนสามารถที่จะร่วมกันบริหารจัดการตลาดให้สามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และก่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่างานวิจัยจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม คณะนักวิจัยจะยังคงอยู่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชนต่อไป

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-04.jpg

จากนั้นเป็นการแสดง “บอกรักน้ำโจ๊ก” ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และการแสดงของกลุ่มช่างฟ้อนวัดผาสุการาม สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการวิจัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-05.jpg

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-06.jpg

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-07.jpg

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-08.jpg

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ-วาริน-09.jpg