guideubon

 

โครงการตรวจสุขภาพคัดกรอง และรักษาสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ อุบลฯ

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-01.jpg

วันที่ 29 มกราคม 2564 พระเทพวรจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรอง และรักษาสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ อาคารพุทธสถานพรหมวชิรญาณโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-02.jpg

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวว่า โดยทั่วไป ทางโรงพยาบาล มีเป้าหมายหลักที่จะให้การดูแลรักษา พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่แล้ว

ในปัจจุบัน พระภิกษุสงฆ์ ที่มีอายุเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายจะเสื่อมลงทำให้มีโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในลือดสูง โรคไตวายหรือล้มเหลว โรคหัวใจ โรคทางสมอง ข้อเขาเสื่อม ตลอดจนถึงโรคมะเร็ง

ในส่วนของข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรคลำดับต้นๆ ที่พบได้แก่ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และต้อกระจก

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-03.jpg

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ และให้การดูแลรักษาเมื่อพบอาการผิดปกติได้ทันท่วงที เป็นการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง สามารถประกอบศาสนกิจได้

ในปีงบประมาณ 2564 ทางโรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิรลงกรณ จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ในจังหวัดอุบลราชธานี มารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยทางโรงพยาบาลจะมีรถ รับ - ส่ง พร้อมจัดภัตตาหารถวาย

จึงขอฝากถึงทางวัดในจังหวัดอุบลฯ หากมีพระสงฆ์ มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ประะสงค์มาตรวจสุขภาพ ก็ให้แจ้งมาทางโรงพยาบาลฯ ได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045 319 300

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-04.jpg

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-05.jpg

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-06.jpg

รพ50พรรษา-ตรวจสุขภาพพระ-07.jpg