guideubon

 

ย้ำ!! มาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้าอุบลฯ ต้องรายงานตัว

โควิด-สมุทรสาคร-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเพียงรายเดียว กรณี พ่อค้าขายอาหารทะเล อายุ 47 ปี พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายแรกในอุบล ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 16 คน รักษาหายแล้ว 15 คน กำลังรักษา 1 คน

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รายใหม่ 15 คน ยอดสะสม 1,448 คน รอผล 8 คน ไม่พบเชื้อ 1,424 คน

ผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร รายใหม่ 91 คน สะสม 729 คน เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงและกักกัน 168 คน ส่งตรวจ 159 คน

การค้นหาเชิงรุกและเฝ้าระวัง รายใหม่ 2 คน สะสม 2,029 คน ไม่พบเชื้อ 2,029 คน กำลังกักกัน 2 คน

โควิด-สมุทรสาคร-อุบล-02.jpg

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 51112/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 กรณีเดินทางมาโดยเครื่องบิน ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดคัดกรองบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยกรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 และลงทะเบียนในระบบไทยชนะ หรือใช้ระบบติตตาม หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการ และให้กักกันตนเอง (Home Quarantine) จำนวน 14 วัน

ข้อ 2 กรณีเดินทางมาโดยช่องทางอื่น ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดคัดกรอง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ภูมิลำเนาที่จะเข้าพักอาศัยโดยทันที และให้กักกันตนเอง (Home Quarantine) จำนวน 14 วัน

ข้อ 3 ยกเว้น บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่พำนักอาศัยน้อยกว่า 14 วัน ไม่ต้องทำการกักกันตนเอง แต่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนา และใช้ระบบติดตาม หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปิ หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

โควิด-สมุทรสาคร-อุบล-03.jpg

โควิด-สมุทรสาคร-อุบล-04.jpg