guideubon

 

ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ”

ปั่นจักยาน-ทำดีเพื่อพ่อ-01.jpg

วันที่ 4 ธันวาคม 2557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” Bike For The KING

สำหรับกิจกรรม“ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” Bike For The KING  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โดยรับเกียรติจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมทั้งปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

ปั่นจักยาน-ทำดีเพื่อพ่อ-02.jpg

ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ มีเส้นทาง 15 กิโลเมตร เริ่มจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ผ่านเส้นทางสถลมาร์ค มุ่งหน้าสู่พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวนกว่า 500 คน

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนอกจากจะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพหรับประชาชนต่อไป

ปั่นจักยาน-ทำดีเพื่อพ่อ-03.jpg