guideubon

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกวาระหนึ่ง

จอมจิน-จันทรสกุล-02.jpg

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายจอมจิน จันทรสกุล ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นั้น

เนื่องจาก นายจอมจิน จันทรสกุล ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนด ตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายจอมจิน จันทรสกุล ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

จอมจิน-จันทรสกุล-03.jpg

จอมจิน-จันทรสกุล-04.jpg