guideubon

 

ผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)

EEP59-1.jpg

EEP59-2.jpg

EEP59-3.jpg

EEP59-4.jpg

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)

GIFT59-1.jpg

GIFT59-2.jpg

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)

FLAP59-1.jpg

FLAP59-2.jpg

FLAP59-3.jpg