guideubon

 

ผู้เข้าสอบ ก.พ. ภาค ก. สนามจังหวัดอุบลฯ กว่าสามหมื่นคน!!

สามหมื่นคน-กพ-ก-01.jpg

ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 นี้ โดยมีผู้เข้าสอบกว่า 5 แสนคน ใน 15 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

สำหรับศูนย์สอบในเขตภาคอีสานตอนล่าง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับเป็นศูนย์สอบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานและขออนุเคราะห์สถานศึกษาต่าง ๆ จัดสนามสอบจำนวน 18 สนามสอบ กระจายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลวารินชำราบ มีผู้เข้าสอบรวมกว่าสามหมื่นคน แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายอย่างละครึ่ง โดยจัดห้องสอบห้องละ 30 คน

เมื่อพิจารณาเป็นรายสนามสอบทั้ง 18 แห่ง พบว่าแต่ละสนามสอบมียอดผู้เข้าสอบ ดังนี้

สนามสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 7 สนามสอบ
1. สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,480 คน
2. สนามสอบคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 780 คน
3. สนามสอบคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 1,200 คน
4. สนามสอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1,260 คน
5. สนามสอบคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,440 คน
6. สนามสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 840 คน
7. สนามสอบคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1,200 คน

สนามสอบในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 7 สนามสอบ
1. สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวน 4,200 คน
2. สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 3,240 คน
3. สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อบ. (ศรีปทุมพิทยาคม) จำนวน 1,800 คน
4. สนามสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม จำนวน 1,200 คน
5. สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน
6. สนามสอบโรงเรียนปทุมวิทยากร จำนวน 2,100 คน
7. สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 900 คน

สนามสอบในเขตอำเภอวารินชำราบ จำนวน 4 สนามสอบ
1. สนามสอบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จำนวน 3,300 คน
2. สนามสอบโรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 1,680 คน
3. สนามสอบโรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 1,800 คน
4. สนามสอบโรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ จำนวน 1,200 คน

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าสอบสนามสอบต่าง ๆ จะสัมพันธ์ต่อการจราจรและหาร้านอาหารกลางวันบริเวณที่ใกล้กับสนามสอบอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี