guideubon

 

โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ อุบลฯ ประกาศระเบียบทรงผมนักเรียนใหม่

ทรงผม-เบ็ญจะมะ-02.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2563 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ลงนามประกาศ ระเบียบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) มีข้อความ ดังนี้

ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ ในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดขอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างวินัยของนักเรียน ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563" (ฉบับปรับปรุง)

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศระเบียบโรงเรียนเบีญจะมะมหาราช เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

"นักเรียน" หมายความว่า บุคคลซึ่งกำสังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา (โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)

"สถานศึกษา" หมายความว่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

(1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้นหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

(2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นไปตามความเหมาะสม รวบให้เรียบร้อย และผูกโบสีขาว น้ำเงิน หรือดำ

ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(3) ไว้หนวดหรือเครา
(4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรง สัญลักษณ์ หรือเป็นลวดลาย

ข้อ 6 นักเรียนที่มีเหตุผและความจำเป็น ในกาปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาของตน หรือดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

ข้อ 7 ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว แต่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

ทรงผม-เบ็ญจะมะ-01.jpg