guideubon

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-01.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถร เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ม.ล.สุภสิทธิ์ ชุมพล พระปนัดดาในกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  กับหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา และพลโทอรรถ สิงหัษฐิต ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ข้าราชการ  เทศบาลนครอุบลราชธานี ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ตลอดจนประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมพิธีจำนวนมาก

พลโทอรรถ-สิงหัษฐิต-01.jpg

พลโทอรรถ สิงหัษฐิต ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย กล่าวว่า การก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ในครั้งนี้ เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในหลายวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย โดยมีคณะกรรมการจำนวน 21 ท่าน และคณะที่ปรึกษาจำนวน 100 กว่าท่าน ได้ร่วมมือกันคิดและประสานงานกับหลายๆ หน่วยงาน หลายๆ ฝ่าย หลายๆ องค์กร มาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี เพื่อคาดหวังที่จะให้พระอนุสาวรีย์ที่จะก่อสร้างขึ้นนี้เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี เสริมสร้างให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองจากรุ่นสู่รุ่น ถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไป

การดำเนินการในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อม ใช้เวลาเกือบ 2 ปี ได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอนุสาวรีย์ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เทศบาลนครอุบลราชธานี ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ในครั้งนี้ เป็นเงินและวัสดุการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน ทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชน มูลค่าในการก่อสร้างที่ได้ประเมินไว้ มีทุกรายการ เป็นเงินประมาณ 7 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและทำการเปิดอนุสาวรีย์ให้ได้ภายในสิ้นปีพุทธศักราช 2563 นี้

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-02.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-03.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-04.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-05.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-06.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-07.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-08.jpg

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-09.jpg