guideubon

 

พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ ดำรงตำแหน่งนายกสภา ม.ราชภัฏอุบลฯ อีกสมัย

พลเอกนิรุทธ-นายกสภา-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 31กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดให้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามที่มีพระบรมราชโองการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

พลเอกนิรุทธ-นายกสภา-ราชภัฏอุบล-02.jpg

พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2500 ปัจจุบันอายุ 62 ปี เป็นบุตรของ เรือตรี ดนัย เกตุสิริ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ) กับคุณแม่พูนรัตน์ เกตุสิริ สมรสกับ นางลักขณา เกตุสิริ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

พลเอกนิรุทธ-นายกสภา-ราชภัฏอุบล-03.jpg

พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28 เริ่มรับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีตำแหน่งสำคัญอาทิ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 (จังหวัดศรีสะเกษ), ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 (จังหวัดยโสธร), ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 (จังหวัดอุบลราชธานี), รองแม่ทัพภาคที่ 2 และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก

พลเอกนิรุทธ-นายกสภา-ราชภัฏอุบล-04.jpg

ครั้งนี้ เป็นการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต่อเป็นวาระที่สอง โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พลเอกนิรุทธ-นายกสภา-ราชภัฏอุบล-05.jpg

ยึดหลักธรรมภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถจัดการศึกษาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นชุมชน สมดังปณิธาณ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ต่อไป

พลเอกนิรุทธ-นายกสภา-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ภายหลังพิธีรับพระบรมราชโองการฯ พลเอก นิรุทธ  เกตุสิริ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นำกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปลูกพันธุ์บัวอุบลชาติ และปล่อยปลา 9,999 ตัว บริเวณสระน้ำข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสที่ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี