guideubon

 

ศูนย์โควิทฯ มท. สั่ง ผวจ.ทั่วประเทศ คุมเข้ม หลังคอนเสิร์ตดังการ์ดตก

คอนเสิร์ตการ์ดตก-01.jpg

ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ช่วงวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 มีการจัตงานคอนเสิร์ต โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำหนด อาทิ กkรสวมหน้กากอนามัยหรือหน้กากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้ที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม มิให้แออัต รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก็ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกคำสั่งที่ 0230/ว4355 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชุมณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตจัตกิกรรมในลักษณะดังกล่ว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจ และกำชับผู้จัดกิกรรม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัต

หากพบว่าการดำเนินกิจกรรมใด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พิจารณาดำเนิการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และรายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย

คอนเสิร์ตการ์ดตก-02.jpg