guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

ชีวิตวิถีใหม่-ใต้ร่มพระบารมี-01.jpg

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ และคณะ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามโครงการจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน"

ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านและประชาชนที่สนใจ ในการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ได้แก่ สบู่ โลชั่น น้ำมันสปา และแชมพู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี “ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ นางอรสา แถบเกิด นายภูมิกมล พลอำนวย และคณะยังได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดดังกล่าว แก่ชาวบ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นที่บ้านโพนเมือง หมู่ 13 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำสารพัดผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด จัดทำไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย หรือนำไปจัดจำหน่ายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ชีวิตวิถีใหม่-ใต้ร่มพระบารมี-02.jpg

ชีวิตวิถีใหม่-ใต้ร่มพระบารมี-03.jpg

ชีวิตวิถีใหม่-ใต้ร่มพระบารมี-04.jpg

ชีวิตวิถีใหม่-ใต้ร่มพระบารมี-05.jpg