guideubon

 

เปิดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 เน้นการนำไปใช้ประโยชน์

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-01.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 Regional Research Expo 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-02.jpg

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นพลังความร่วมมือของการขยายผลการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคและสังคม ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ระดับพื้นที่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การเสวนา การประชุมวิชาการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-11.jpg

พร้อมกันนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมวิจัย จำนวนกว่า 150 ผลงาน อาทิ อาหารและการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพระราชดำริฯ และอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เจรจาธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย และผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมบูรณาการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และอาเซียนต่อไป

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-06.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-05.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-03.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-07.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-04.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-08.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-09.jpg

มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค-อุบล-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511