guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ มอบวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

เทศบาลนคร-โรงพยาบาล-14ล้าน-01.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระรูป นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อมอบวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมมูลค่า 14,780,000 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 และบริการผู้ป่วยรายอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาการเจ็บป่วย โดยมีวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1.เครื่องฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ
2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ
3.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
4.เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ
5.เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด 2 เฟสและวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสี พร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก 

6.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่
7.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้
8.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
9.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์

ในการนี้ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยจะนำวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่มารับบริการ

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว/อนุสรณ์ แสงแดง

เทศบาลนคร-โรงพยาบาล-14ล้าน-02.jpg

เทศบาลนคร-โรงพยาบาล-14ล้าน-03.jpg

เทศบาลนคร-โรงพยาบาล-14ล้าน-04.jpg

เทศบาลนคร-โรงพยาบาล-14ล้าน-05.jpg

เทศบาลนคร-โรงพยาบาล-14ล้าน-06.jpg