guideubon

 

นายกฯ ประชุมร่วม กรอ. 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เปลี่ยนใช้ ศูนย์ศิลป์ฯ ราชภัฏอุบลฯ

ประยุทธ-จันทร์โอชา-อุบล.jpg

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการในช่วงเช้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะติดตามการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล ณ บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน โรงสีข้าวชุมชน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชุมชน ตลาดประชารัฐ และพบปะกับประชาชนที่มารอต้อนรับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ส่วนกำหนดการในภาคบ่าย จากเดิมนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะปฏิบัติภารกิจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ล่าสุด (10 พ.ย.58) มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนายกรัฐมนตรีจะหารือกับภาคเอกชนส่วนกลาง จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมระหว่าง นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง คสช. และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางกลับกรุงเทพมานคร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำหรับอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก เป็นอาคารสถาปัตยกรรมอีสานประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจำนวน 94.8 ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพันปี 2540-2542 สร้างเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,000 ตารางเมตร ออกแบบโดย อ.อำนวย วรพงศธร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการสร้างในวาระครบรอบปี "กาญจนาภิเษก" และวาระ "พระชนมายุครบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" จึงให้ชื่ออาคารนี้ว่า "อาคารศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก" แบ่งพื้นที่ใช้สอยชั้นต่างๆ ดังนี้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-04.jpg

ชั้นที่ 1 ห้องนิทรรศการถาวร "หออุบลนิทัศน์" , นิทรรศการหมุนเวียน, ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมด 2,461 ตร.เมตร

ชั้นที่ 2 ห้องราชภัฏอุบลราชธานี ห้องอาหาร ห้องรับรอง ห้องประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมด 2,777 ตร.เมตร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-05.jpg

ชั้นที่ 3 ห้องเรียนรวม ห้องเรียนเล็ก ห้องประชุมกลาง (โรงละคร) ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมด 1,976 ตร.เมตร

ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติธรรม ห้องประชุมเล็ก  ห้องประชุมกลาง ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมด 1,704 ตร.เมตร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-03.jpg

ชั้นที่ 5 ห้องโถง ห้องพัก 17 ห้อง ห้องสำนักงาน ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมด 1,246 ตร.เมตร

ชั้นที่ 6 ห้องพัก 21 ห้อง ห้องเก็บของ ห้องสำนักงาน ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมด 1,506 ตร.เมตร

ชั้นที่ 7 ห้องประชุมใหญ่ และอื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด 1,160 ตร.เมตร