guideubon

 

คสช.ใช้ ม.44 ระงับการปฏิบัติราชการ 71 ราย รวม นายก อบจ.อุบล ด้วย

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ดังนี้

ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น โดยที่ต่อมาหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  ประกอบกับจำเป็นต้องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบางตำแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน อันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี

2. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้

3. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

4. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 5 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคำสั่งนี้

5. นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคำสั่งตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 ได้ตามที่เห็นสมควร

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สำหรับบัญชีรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2558  มีบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย ได้แก่ 

กลุ่มที่ 2 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มที่ 4 นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่าน.... เบื้องหลัง! 71 ขรก.-นักการเมืองท้องถิ่น สังเวยดาบ ม.44 'บิ๊กตู่' พันจัดซื้อจัดจ้าง?

@suchainews : พรชัยเผยรู้ข่าว คสช.ปลดจากเพื่อน งง! ไม่รู้ผิดเรื่องอะไร ไม่ทราบข้อกล่าวหา ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวน...

คำสั่ง-หน-คสช-19-2558-1.jpg

คำสั่ง-หน-คสช-19-2558-2.jpg

คำสั่ง-หน-คสช-19-2558-3.jpg

คำสั่ง-หน-คสช-19-2558-4.jpg

คำสั่ง-หน-คสช-19-2558-5.jpg

คำสั่ง-หน-คสช-19-2558-6.jpg

อ่าน.... เบื้องหลัง! 71 ขรก.-นักการเมืองท้องถิ่น สังเวยดาบ ม.44 'บิ๊กตู่' พันจัดซื้อจัดจ้าง?

@suchainews : พรชัยเผยรู้ข่าว คสช.ปลดจากเพื่อน งง! ไม่รู้ผิดเรื่องอะไร ไม่ทราบข้อกล่าวหา ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวน...