guideubon

 

ระเบียบ ก.ศึกษาฯ ทรงผม นร.ชายยาวไม่เลยตีนผม หญิงรวบให้เรียบร้อย

ทรงผมนักเรียน-01.jpg

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 สาระสำคัญว่า นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้างด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

สถานศึกษาสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม ยกแว้นมีเหตุผลความจำเป็น ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน หรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ทรงผมนักเรียน-02.jpg

ทรงผมนักเรียน-03.jpg