guideubon

 

อุบลฯ ปิดด่านชายแดนช่องเม็ก อย่างเคร่งครัด ไม่มีการผ่อนผัน

ปิดด่านช่องเม็ก-01.jpg

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งเรื่อง การระงับการเดินทางเข้า- ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายคนจัหวัดอุบลราชธานี่ เป็นการชั่คราว อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผัน

ตามที่จังหวัดอุบลราชรานีได้มีคำสั่ง ระงับการใช้ช่องทางการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรซ่องเม็ก นั้น

ปัจจุบันยังพบว่า มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะเดินทางข้ามแดนกลับไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราธานีเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

2. ระงับการเข้า - ออกของบุคคลทั้งชาวไทยและชาวลาว ยานพาหนะและสิ่งของ อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผัน

3. สำหรับการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้ผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรซ่องเม็ก แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ปิดด่านช่องเม็ก-02.jpg

ปิดด่านช่องเม็ก-03.jpg