guideubon

 

สกอ.ชี้ ม.อุบลฯ พร้อมจัดมหา'ลัย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” มกรา’ 59

กันเกราเกมส์-อุบล-05.jpg

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เดินทางร่วมให้เสนอแนะ และจัดทำแผนประสานงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

กันเกราเกมส์-อุบล-04.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ชิงชัย 357 เหรียญรางวัล จาก 27 ชนิดกีฬา โดยมี สถาบันสมาชิกกว่า 110 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วม และคาดว่าจะมีทัพนักกีฬา เจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คน เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยกำหนดให้ คณะ/ สำนัก/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมรับผิดชอบเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา

กันเกราเกมส์-อุบล-บัวบาน-บึกบึน-02.jpg

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนประสานงานของฝ่ายต่างๆ ขึ้น พร้อมแบ่งกลุ่มทำแผน โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ และคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมให้ข้อมูลพร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และมั่นใจว่า ม.อุบลฯ มีความพร้อมในทุกด้านในการจัดการแข่งขันที่จะมีขึ้น ในต้นเดือนมกราคม 2559 นี้แน่นอน