guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ”

WCCN-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติด้านโภชนศาสตร์ (ICN) Alberta University ประเทศแคนาดา เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการโลกด้านคลินิกโภชนศาสตร์ World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ภายใต้หัวข้อ “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” “Agriculture, Food, and Nutrition for Health and Wellness” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

WCCN-อุบล-02.jpgรองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 ของโลก ในประเทศไทยเคยจัดมาแล้ว 2 แห่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น ครั้งที่ 3 และเป็นครั้งแรกที่จัดในพื้นที่ทางภาคอีสานของประเทศไทย เนื้อหาการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นหลักประกอบด้วย วิทยาการทางด้านอาหารธรรมชาติ อาหารพื้นบ้านที่มีผลต่อสุขภาพ แนวโน้มของโภชนาการ การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร และการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมมาใช้ในการบำรุงสุขภาพ ประเด็นที่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมจะประกอบด้วย อาหารพื้นบ้าน เทคนิคการแปรรูป อาหารเสริมสุขภาพจากผลผลิตการเกษตร (พืชและสัตว์) สาระสำคัญที่มีต่อสุขภาพ แนวทางใหม่ในการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาอาหารต้านโรค และความก้าวหน้าของวงการแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือกในระดับนานาชาติ

วิทยากรและผู้เข้าร่วมประขุมเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา นักโภชนาการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและยาจากภาครัฐและเอกชนระดับชาติ นักการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก จาก 13 ประเทศ เช่น อังกฤษ อินเดีย เบลเยียม ฮังการี จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ และไทย รวม 250 คน

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวิชาการโลกในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาโภชนาการ นักการแพทย์ นักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ ได้ทราบว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนาศึกษาค้นคว้าด้านอาหาร โภชนาการ เพื่อการบำรุงรักษาสุขภาพก้าวหน้าและแพร่ขยายไปมากน้อยเพียงใด นักวิจัยและพัฒนาจากทั่วโลกจะได้มีโอกาสพบปะหารือ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและการศึกษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชาตินานาประเทศ

ประกอบกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี ศูนย์การศึกษาอาหารพื้นบ้าน โดยเฉพาะ เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย จะได้ถือโอกาสเปิดตัวประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจที่จะเป็นแหล่งอำนวยการ เพื่อความร่วมมือในการศึกษาวิจัยด้านอาหารพื้นบ้านให้แก่องค์กร นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่นของประเทศไทย นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีสมุนไพรบำรุงสุขภาพและบำบัดโรค รวมทั้งการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น จะทำให้ชาวต่างประเทศหันมาให้ความสนใจ และจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และมีความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บัญชา อุไรกุล ที่ปรึกษาการจัดประชุมวิชาการโลกในครั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลเสริมว่าในฐานะที่ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนานาชาติด้านโภชนศาสตร์ (ICN) Alberta University ประเทศแคนาดา ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ไปทำงานวิจัยที่ประเทศแคนาดา จึงได้มีการประสานงานทาบทามให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการโลกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเปิดตัวในฐานะสถาบันอุดมศึกษารุ่นใหม่ของประเทศไทย ที่มีศักยภาพทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักในวงการอุดมศึกษาของนานาชาติต่อไป