guideubon

 

อ.วารินฯ สถานการณ์โควิด ติดไปแล้ว 4 ตลาดสำคัญ

ตลาดสดอำเภอวาริน-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 102 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 92 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 39 ราย (ตลาดวารินฯ 19, ตลาดวารินเจริญศรี 3), อ.สำโรง 14 ราย (ต.ค้อน้อย(ม.2) 9 ราย), อ.เมืองอุบล 8 ราย, อ.นาจะหลวย 8 ราย, อ.สิรินธร 5 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 6 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 2 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย, อ.ดอนมดแดง อ.ตาลสุม อ.ทุ่งศรีอุดม พื้นที่ละ 1 ราย 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,281 ราย รักษาหายสะสม 17,794 ราย กำลังรักษา 1,345 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 142 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน ยังอยู่ที่ตลาดสดเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่อำเภอวารินชำราบ ได้แก่ ตลาดสดวารินชำราบ เพิ่ม 19 ราย / ตลาดแม่กิมเตียง เพิ่ม 4 ราย / ตลาดบุ่งหวาย เพิ่ม 1 ราย / ตลาดวารินเจริญศรี เพิ่ม 3 ราย / ตลาดสดพิบูลมังสาหาร เพิ่ม 3 ราย

ตลาดสดอำเภอวาริน-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย รวมผู้ป่วย 254 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย, อ.สำโรง 6 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 11 ราย, อ.เดชอุดม 4 ราย, อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 7 ราย, อ.นาเยีย 3 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย

คลัสเตอร์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นสามี ภรรยา ขายลาบในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง แพร่เชื้อในกลุ่มแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหาร 15 ราย, คนส่งของในตลาด 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 19 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 4 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 5 ราย

ตลาดสดอำเภอวาริน-03.jpg

คลัสเตอร์ตลาดบุ่งหวาย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของแม่ค้า รวมผู้ป่วย 21 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 41 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 24 ราย อ.สิรินธร 4 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสโรค 2 ราย และผู้ป่วยที่จำหน่าย 2 ราย  รวมผู้ป่วย 29 ราย เสียชีวิต 3 ราย

ตลาดสดอำเภอวาริน-04.jpg

คลัสเตอร์บ้านห้วยซันใต้ ม.12 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นครอบครัว 6 ราย มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน

คลัสเตอร์บ้านทรายทอง ม.2 ต.ค่อน้อย อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้า/พ่อค้า ขายของที่ตลาดวาริน ติดเชื้อจากตลาดวารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นคนในครอบครัวและในชุมชน รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์บ้านหินแห่ ต.ค้อน้อย (ม.3,9) อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ไปซื้อของที่ห้างแม็คโครวารินฯ (10 ต.ค.64) เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงมีอาการ จึงได้นำมาตรวจหาเชื้อก่อน ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรก 11 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 31 ราย 

ตลาดสดอำเภอวาริน-05.jpg