guideubon

 

ม.อุบลฯ พานักศึกษาลงแขกเกี่ยวข้าว “มือเรียว รอเกี่ยวรวง”

ลงแขก-เกี่ยวข้าว-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “รวมใจพร้อมเพียง มือถือเคียว ลงเกี่ยวข้าว” หรือกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว บนพื้นที่ 8 ไร่ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 300 คน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ พื้นที่แปลงทดลอง สำนักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แก้วระหัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสดีที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำโครงการนี้ ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของชาวนาไทย ที่ถือสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ในการลงแขกทำนา ที่นับวันจะหาดูได้ยากในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การทำเกษตร การทำนาอย่างแท้จริง ในทุกขั้นตอนของการทำนา ในรอบหนึ่งปี โดยในอดีตต้องใช้แรงงานมากถึง 4 วาระด้วยกัน คือช่วงการดำนา การเกี่ยวข้าว การนวดข้าว และเอาข้าวขึ้นเล้า การทำงาน ทุกระยะจะใช้วิธีการลงแขก อาศัยแรงจากญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยกัน เมื่อลงแขกในนาตนเสร็จก็เปลี่ยนไปลงแขกนาของคนอื่นๆ ต่อไปเป็นการตอบแทน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคี และการแสดงน้ำใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนดังกล่าวด้วย

ลงแขก-เกี่ยวข้าว-อุบล-04.jpg

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงแขกเกี่ยวข้าว “มือเรียว รอเกี่ยวรวง” ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ จะได้เก็บรวบรวมข้าว (พันธุ์หอมมะลิ) เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมนักศึกษา ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งจะนำข้าวบางส่วนประกอบพิธีประเพณีบุญคูณลาน ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ที่จะถึงในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ด้วย

ลงแขก-เกี่ยวข้าว-อุบล-02.jpg

ลงแขก-เกี่ยวข้าว-อุบล-03.jpg