guideubon

 

เครืออุบลไบโอเอทานอล จับมือเกษตรกร ทำสัญญาซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-01.jpg

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในงาน พร้อมคณะส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์ ระหว่างผู้ซื้อ นำโดย คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และผู้ผลิต “เกษตรกร” จำนวน 104 ราย จาก 8 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี และจาก 1 อำเภอ ในจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-02.jpg

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ภายใต้รูปแบบอุบลโมเดล สามารถผ่านมาตรฐานอินทรีย์ไทย และมาตรฐานอินทรีย์สากล ได้แก่ (1) มาตรฐาน มกษ 9000-2552 หรือ Organic Thailand (2) มาตรฐานอินทรีย์ USDA-NOP (สหรัฐอเมริกา) (3) มาตรฐานอินทรีย์ EU (ยุโรป) (4) มาตรฐานอินทรีย์ JAS (ญี่ปุ่น) (5) มาตรฐานอินทรีย์ Korean (เกาหลี)
(6) มาตรฐานอินทรีย์ China (จีน) รวมพื้นที่ 662 ไร่ จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอตระการพืชพล อำเภอตาลสุม อำเภอนาเยีย อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอสิรินธร ในจังหวัดอุบลราชธานี และอีก 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และมีเกษตรกรเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 1,518 ราย คิดเป็นพื้นที่ 7,743 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยของกรมวิชาการเกษตร

การจัดงานในวันนี้ นอกเหนือจากการลงนามสัญญารับซื้อแล้ว ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ และทันสมัย ทันเหตุการณ์ ผ่านการอบรมสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพชาวไร่มันสำปะหลังอินทรีย์ 5 ดี : สุขภาพดี ผลผลิตดี รายได้ดี ระบบนิเวศดี และเศรษฐกิจดี” และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา พร้อมทั้ง จัดคลินิกเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังอินทรีย์

ในปีนี้ ทางบริษัทฯ เน้นวิชาการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงดิน ด้วยการไถระเบิดดินดาน เพื่อป้องกันปัญหามันเน่า น้ำขัง เกิดเชื้อรา และการใช้ปุ๋ยพืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อสร้างอินทรีย์ในดินมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวไร่มันอินทรีย์ ในด้านการรับซื้อมันอินทรีย์ บริษัทฯ ได้ประกันราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท ที่ 25 เปอร์เซ็นแป้ง ณ จุดรับซื้อโรงงาน ส่วนลานสาขารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 3.40 บาท

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-03.jpg

คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กล่าวว่า “บริษัทฯ มีเป้าหมายรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ 50,000 ไร่ ภายในปี 2565 ตามมาตรฐานอินทรีย์สากลที่ตลาดต้องการ พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค ผ่านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ แป้งออร์แกนิคฟลาว (Organic Cassava Flour), สาคูออร์แกนิค (Organic Sago), แป้งออร์แกนิคมอลโทเดกซ์ทริน (Organic Maltodextrin), อาหารสัตว์จากกากมันออร์แกนิค (Organic pellet), สารให้ความหวานออร์แกนิค (Organic Sweetener), พลาสติกย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastic) และสารเคมีชีวภาพ (Biochemical) และผลิตภัณฑ์ ต่อยอดจากพืชอินทรีย์ชนิดอื่น เช่น แป้งข้าวออร์แกนิค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อยกระดับรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก”

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-04.jpg

โครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจ และยกระดับเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ตามหลักตลาดนำการผลิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่มีเป้าหมายให้กลุ่มจังหวัดฯ มีนวัตกรรมในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดเป้าหมาย 1 ล้านไร่ภายในปี 2564 เพื่อเป็นกลุ่มจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-05.jpg

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-06.jpg

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-07.jpg

ชาวไร่มันอินทรีย์-อุบล-ยโส-08.jpg