guideubon

 

อุบลฯ มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

แพทย์ฉุกเฉิน-อุบล-01.jpg

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินสวัสดิการและรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประจำปี 2557

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการประชาชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรับบริการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพเรื่อยมา

จนกระทั่งวันที่ 15 มีนาคม 2551 วันพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อบุดดี มุ่งหมาย บิดาของนายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนก่อตั้ง มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึงในปัจจุบันสามารถบริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้เฉลี่ยวันละ 260 ราย

เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานการพัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของนายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานกู้ชีพและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดประชุมประจำปี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เชิดชูเกียรติประวิติผู้ก่อตั้งมูลนิธิและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน มีความมุ่งมั่น อุสาหะ เสียสละเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านกู้ชีพกู้ภัยในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “ สานต่อปณิธาน บริการได้ทุกพื้นที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยบริการทุกระดับในท้องถิ่น รวมทั้งมูลนิธิเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 400 คน

สำหรับปี พ.ศ.2557 มีการมอบเงินสวัสดิการและรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้

1. มอบเงินสวัสิการแก่ครอบครัวกู้ชีพที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 20,000 บาท ได้แก่

- ครอบครัวนายเข็มทอง หอมหวน หน่วยกู้ชีพถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล
- ครอบครัวนายมนูญ เดชประพฤติ หน่วยกู้ชีพนาโพธิ์ใต้ อ.โขงเจียม
- ครอบครัวนายนพรัตน์ ผาสิน หน่วยก็ชีพปากน้ำ อ.เมืองอุบลราชธานี

2. รางวัลหน่วยก็ชีพดีเด่นประจำปี 2557

- หน่วยกู้ชีพดีเด่น ALS ได้แก่ ALS รพ.วารินชำราบ รพ.วารินชำราบ
- หน่วยกู้ชีพดีเด่น BLS ได้แก่ BLS หน่วยกู้ชีพร่มโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
- หน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับ FR ได้แก่ หน่วยกู้ชีพสระสมิง อ.วารินชำราบ

3. บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2557

3.1 ประเภทบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3.2 ประเภทพยาบาลผู้ปฏิบัติการดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ นางจิรวัฒน์ อมนไชย รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3.3 ประเภทผู้ปฏิบัติงานระดับ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( EMT – I ) ได้แก่ นายชาญณรงค์ ชมพูบุตร รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3.4 ประเภทผู้ปฏิบัติงานพนักงานระดับ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( EMT-B ) ได้แก่ นายพรชัย สีดาอ่อน หน่วยกู้ชีพนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
3.5 ประเภทผู้ปฏิบัติงานระดับพนักงานระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( FR ) ได้แก่นายวิทยา ดวงโสภา หน่วยกู้ชีพ รพ.วารินชำราบ

แพทย์ฉุกเฉิน-อุบล-02.jpg